Privacy Policy

Dit is een website van Chipmunk Media (0032494/58.78.95)

Waterstraat 329, 2970 Schilde (België)

1 BELANGRIJKE BEGINSELEN

Vrijheid van meningsuiting en van expressie zijn fundamentele grondwettelijke rechten. Wie zich van deze rechten wenst te bedienen dient er zich rekenschap van te geven dat deze ook plichten met zich meebrengen, zoals het respecteren van andermans rechten. Alleen op deze manier kunnen deze rechten en vrijheden een tegensprekelijk debat en uitwisseling van ideeën mogelijk maken. Een goed geargumenteerde gedachte brengt meer bij dan een lange scheldlitanie.

Elke gebruiker wordt door het loutere gebruik en/of raadpleging van ‘www.clint.be’ geacht kennis te hebben genomen van deze disclaimer en de hierin bepaalde gebruiksvoorwaarden, en deze integraal te aanvaarden in al zijn onderdelen zoals hiervoor en hierna bepaald. Chipmunk Media behoudt zich het recht voor om de huidige gebruiksvoorwaarden op elk moment te wijzigen of aan te passen. In voorkomend geval zal de eenvoudige publicatie op de site gelden als voldoende kennisgeving. Bijgevolg is het elke gebruiker aangeraden deze gebruiksvoorwaarden regelmatig te consulteren.www.clint.be is een tweeledige portaalsite. Het informatieve gedeelte van de site is voorbehouden voor informatieverstrekking vanuit een redactioneel kader, terwijl het publieke gedeelte aan de gebruikers de ruimte geeft  tot expressie (user generated content). Voor wat dit tweede luik betreft is Chipmunk Media enkel te beschouwen als hoster in de zin van art 20§1 van de Wet van 11 maar 2003 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij. Chipmunk Media is bijgevolg niet verantwoordelijk voor de inhoud van de user generated content en kan op generlei wijze beschouwd worden als mede-auteur. Elke gebruiker is en blijft de enige verantwoordelijke voor zijn uitlatingen, zelfs bij gebruik van een pseudoniem.

2. PERSOONLIJKE LEVENSSFEER

Bij een bezoek aan deze website verzamelen we persoonsgegevens. Ons bedrijf bewaart

 • uw domeinnaam (ip adres) als u een bezoek brengt aan onze webpagina’suw e-mailadres als u boodschappen/vragen plaatst op deze websiteuw e-mailadres als u dit aan ons communiceertuw e-mailadres als u deelneemt aan discussieforumsalle informatie met betrekking tot de pagina’s van andere sites die u geraadpleegd hebt om naar onze site te gaanalle informatie met betrekking tot de pagina’s die u op onze site geraadpleegd hebtalle informatie die u vrijwillig verstrekt hebt (bijvoorbeeld onderzoeksinformatie en/of site-registratie)
 • uw domeinnaam (ip adres) als u een bezoek brengt aan onze webpagina’s
 • uw e-mailadres als u boodschappen/vragen plaatst op deze website
 • uw e-mailadres als u dit aan ons communiceert
 • uw e-mailadres als u deelneemt aan discussieforums
 • alle informatie met betrekking tot de pagina’s van andere sites die u geraadpleegd hebt om naar onze site te gaan
 • alle informatie met betrekking tot de pagina’s die u op onze site geraadpleegd hebt
 • alle informatie die u vrijwillig verstrekt hebt (bijvoorbeeld onderzoeksinformatie en/of site-registratie)

Deze informatie wordt gebruikt

 • voor intern gebruikom de inhoud van onze website te verbeterenom de inhoud en de lay-out van onze pagina’s te individualiseren voor elke individuele bezoekerom u op de hoogte te stellen van updates van onze siteom u later te contacteren voor direct marketingdoeleindenvoor commerciële doeleinden
 • voor intern gebruik
 • om de inhoud van onze website te verbeteren
 • om de inhoud en de lay-out van onze pagina’s te individualiseren voor elke individuele bezoeker
 • om u op de hoogte te stellen van updates van onze site
 • om u later te contacteren voor direct marketingdoeleinden
 • voor commerciële doeleinden

De Website maakt daarbij gebruik van zogenaamde ‘cookies’, dat  is een klein bestand dat verstuurd wordt door een Internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte Internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek. U kan deze cookies verwijderen of uitschakelen (zie handleiding van uw browser), evenwel kan het zijn daardoor bepaalde onderdelen van deze Website niet of slechts gedeeltelijk functioneren.Het CIM (zie  LOGO METRIWEB) “ dat is het Centrum voor Informatie over de Media, gebruikt dergelijke cookies om statistische informatie te verzamelen over de pagina’s die u raadpleegt (aantal page requests, visits, visitor, …). Het CIM gebruikt geen cookies die U als gebruiker van deze Website kunnen identificeren. Meer informatie op http://www.cim.be.Deze Website werkt samen met reclameregie De Vrije Pers NV. De Vrije Pers NV kan advertenties op onze webpagina’s plaatsen. Als u een bezoek brengt aan onze Website, dan kan De Vrije Pers NV informatie verzamelen, zoals uw domeinnaam en uw IP-adres. Voor meer informatie kunt u het privacy-beleid raadplegen van De Vrije Pers NV. Bepaalde informatie wordt tevens verzameld in zogenaamde log-files, hetgeen ons toelaat om o.a. trafiek naar deze Website te analyseren, alsook het profiel van de gebruikers. Wij behouden ons het recht voor om deze gegevens aan derden mee te delen.

3 VEILIGHEID

Als wij uw gegevens ontvangen of overdragen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector. Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site. Als wij bepaalde kritieke informatie ontvangen of overdragen, zoals bijvoorbeeld financiële informatie, gebruiken wij een beveiligde server.Als wij gegevens overdragen aan derden waarmee wij contractueel verbonden zijn (zoals online payment partijen), dan moeten deze derden in het kader van de contractbepalingen voldoende veiligheidsmaatregelen treffen, zoals bijvoorbeeld: beveiligde server.Voor de toegang of het gebruik van bepaalde onderdelen van deze Website, dient u zich te registreren. U dient daarbij correcte gegevens in te vullen. Houd uw login en paswoord geheim en deel ze niet mee aan derden. Elke geregistreerde gebruiker is verantwoordelijk voor zijn of haar registratie en de evt. misbruiken of schade die daaruit zouden voortvloeien. Chipmunk Media kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enig oneigenlijk gebruik van de registratie of het lidmaatschap, uw login en/of uw paswoord.

4. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

De broncodes, het concept, de programmatuur, de inhoud, de opmaak, de structuur, en alle andere onderdelen van de Website zijn de exclusieve eigendom van Chipmunk Media en als dusdanig beschermd door diverse intellectuele eigendomsrechten. Ook de afbeeldingen, de foto’s, de teksten, de animaties, gegevens, muziek etc. zijn beschermd door het Auteursrecht. De gehele of gedeeltelijke reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassing en/of gebruik, onder welke vorm dan ook, op eender welke wijze van deze Website en zijn inhoud is strikt verboden. Het opslaan van enige informatie en/of onderdeel van deze Website in een (elektronische) database of anderszins is niet toegestaan, met uitzondering van het automatisch ‘cachen’ van de informatie door de browser.Door bepaalde gegevens, teksten, afbeeldingen en/of andere bestanden online te plaatsen, geeft u automatisch aan Chipmunk Media de exclusieve en kosteloze toestemming om het te reproduceren, mee te delen en/of anderszins te gebruiken zowel op deze Website als in een of meerdere magazines of producten die door Chipmunk Media worden uitgegeven. Chipmunk Media kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor voor eventuele fouten in de inhoud.Door het plaatsen van bepaalde gegevens, teksten, afbeeldingen en/of andere bestanden wordt de gebruiker geacht de volledige beschikking te hebben over de rechten (auteursrechten, recht van afbeelding,…), en op geen enkele wijze jegens jegens derden onrechtmatig te handelen of inbreuken te plegen op de goede zeden of enige andere wettelijke bepaling. Bijgevolg vrijwaart u Chipmunk Media tegen alle vorderingen die derden tegen haar zouden instellen wegens de reproductie van deze gegevens, teksten, afbeeldingen en/of andere bestanden.

5 GEBRUIK EN DEONTOLOGIE

Het publieke gedeelte is enkel toegankelijk na registratie en aanvaarding van deze disclaimer met daarin de gebruikersvoorwaarden. Het gebruik van het publieke deel van www.clint.be is gratis. Zoals beschreven in punt 1 is deze portaalsite een plaats van tegensprekelijk debat met respect voor eenieders rechten en plichten. Persoonlijke aanvallen worden niet gedoogd.De gebruiker zal erover waken dat hij/zij

 • alle intellectuele rechten van derden respecteert;alle persoonlijkheidsrechten van de mens respecteert, in het bijzonder het recht op zijn privé-leven;niet onwettig, schadelijk, racistisch, obsceen, seksistisch of om een andere reden verwerpelijk is;geen niet-toegelaten reclame of publiciteit bevat; hierbij wordt uitdrukkelijk gewezen op het feit reclame op enigerlei wijze, direct of indirect, voor een aanbod van diensten van seksuele aard, indien die reclame specifiek gericht is op minderjarigen of indien zij gewag maakt van diensten aangeboden door minderjarigen of door personen van wie wordt beweerd dat zij minderjarig zijn, zelfs indien hij zijn aanbod verheelt onder bedekte bewoordingen. verboden zijn door artikel 380ter van de Strafwet;niet strijdig is met de goede zeden, zoals verboden door artikel 283 van de Strafwet; het begrip “goede zeden” is een evoluerend begrip dat door de rechtspraak wordt ingevuld en ondermeer de volgende onderwerpen als strijdig met de goede zeden acht: incest, verkrachting, anale sex, sex met dieren,…;niet negationistisch of revisionistisch is (ontkennen van het bestaan van de Holocaust), zoals verboden door de wet van 23 maart 1995;niet aanzet tot het plegen van misdrijven (artikel van de wet van 25 maart 1891) of tot het gebruik van verdovende middelen (artikel 3 van de wet van 24 februari 1921);geen bestanden bevat met virussen, corrupte bestanden of gelijk welke andere software of programma’s in staat de werking van een andere computer te schaden, zoals verboden door artikel 550ter van de Strafwet.
 • alle intellectuele rechten van derden respecteert;alle persoonlijkheidsrechten van de mens respecteert, in het bijzonder het recht op zijn privé-leven;niet onwettig, schadelijk, racistisch, obsceen, seksistisch of om een andere reden verwerpelijk is;geen niet-toegelaten reclame of publiciteit bevat; hierbij wordt uitdrukkelijk gewezen op het feit reclame op enigerlei wijze, direct of indirect, voor een aanbod van diensten van seksuele aard, indien die reclame specifiek gericht is op minderjarigen of indien zij gewag maakt van diensten aangeboden door minderjarigen of door personen van wie wordt beweerd dat zij minderjarig zijn, zelfs indien hij zijn aanbod verheelt onder bedekte bewoordingen. verboden zijn door artikel 380ter van de Strafwet;niet strijdig is met de goede zeden, zoals verboden door artikel 283 van de Strafwet; het begrip “goede zeden” is een evoluerend begrip dat door de rechtspraak wordt ingevuld en ondermeer de volgende onderwerpen als strijdig met de goede zeden acht: incest, verkrachting, anale sex, sex met dieren,…;niet negationistisch of revisionistisch is (ontkennen van het bestaan van de Holocaust), zoals verboden door de wet van 23 maart 1995;niet aanzet tot het plegen van misdrijven (artikel van de wet van 25 maart 1891) of tot het gebruik van verdovende middelen (artikel 3 van de wet van 24 februari 1921);geen bestanden bevat met virussen, corrupte bestanden of gelijk welke andere software of programma’s in staat de werking van een andere computer te schaden, zoals verboden door artikel 550ter van de Strafwet.
 • alle intellectuele rechten van derden respecteert;
 • alle persoonlijkheidsrechten van de mens respecteert, in het bijzonder het recht op zijn privé-leven;
 • niet onwettig, schadelijk, racistisch, obsceen, seksistisch of om een andere reden verwerpelijk is;
 • geen niet-toegelaten reclame of publiciteit bevat; hierbij wordt uitdrukkelijk gewezen op het feit reclame op enigerlei wijze, direct of indirect, voor een aanbod van diensten van seksuele aard, indien die reclame specifiek gericht is op minderjarigen of indien zij gewag maakt van diensten aangeboden door minderjarigen of door personen van wie wordt beweerd dat zij minderjarig zijn, zelfs indien hij zijn aanbod verheelt onder bedekte bewoordingen. verboden zijn door artikel 380ter van de Strafwet;
 • niet strijdig is met de goede zeden, zoals verboden door artikel 283 van de Strafwet; het begrip “goede zeden” is een evoluerend begrip dat door de rechtspraak wordt ingevuld en ondermeer de volgende onderwerpen als strijdig met de goede zeden acht: incest, verkrachting, anale sex, sex met dieren,…;
 • niet negationistisch of revisionistisch is (ontkennen van het bestaan van de Holocaust), zoals verboden door de wet van 23 maart 1995;
 • niet aanzet tot het plegen van misdrijven (artikel van de wet van 25 maart 1891) of tot het gebruik van verdovende middelen (artikel 3 van de wet van 24 februari 1921);
 • geen bestanden bevat met virussen, corrupte bestanden of gelijk welke andere software of programma’s in staat de werking van een andere computer te schaden, zoals verboden door artikel 550ter van de Strafwet.

Bovenstaande opsomming is niet exclusief.Indien U vaststelt dat door een gebruiker geplaatste content op enigerlei wijze onwettig is dan dient u ons daarvan schriftelijk op de hoogte te brengen op volgend adres: redactie@clint.be Elke andere wijze van contactname zal niet in overweging worden genomen, en zal tot gevolg hebben dat Chipmunk Media niet daadwerkelijk kennis heeft genomen van de onwettige activiteit of informatie, zoals omschreven in art 20§1 van de Wet van 11 maar 2003 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij.

6. AANSPRAKELIJKHEID

Alle teksten, gegevens, foto’s, video’s, berichten etc. vallen onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de gebruiker die ze gepost heeft. Chipmunk Media beheert www.clint.be als en goede huisvader doch kan onmogelijk alle user generated content op de publieke ruimte controleren. Zij kan kan bijgevolg niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de geplaatste gebruikerscontent, noch voor de inhoud van andere websites die op welkdanige wijze dan ook worden gelinkt aan www.clint.be, noch voor het ongeoorloofd gebruik door derden van persoonsgegevens, log-ins, emailadressen etc. Evenzo is de gebruiker is als enige verantwoordelijk voor het raadplegen van de Website. Chipmunk Media kan door de gebruiker en/of derden niet aansprakelijk gesteld worden voor mogelijk geleden schade, van welke aard ook (direct, indirect, gevolgschade, enz.) door haar nalatigheid of vergetelheid in de opstelling, uitbating en aanbieding van deze Website, m.i.v. al haar onderdelen.Chipmunk Media levert alle inspanningen die redelijkerwijs van haar kunnen verwacht worden om deze Website op ieder ogenblik toegankelijk te houden voor een normaal aantal gebruikers. Evenwel kan Chipmunk Media niet aansprakelijk gesteld worden voor onderbrekingen, vertragingen, storingen of onbereikbaarheid. Bovendien heeft Chipmunk Media het recht deze Website of gedeelten daarvan op ieder ogenblik geheel of gedeeltelijk te onderbreken of stop te zetten, zelfs zonder voorafgaande waarschuwing, zonder dat zij aansprakelijk kan gesteld worden voor verlies en/of schade van welke aard ook.Chipmunk Media streeft ernaar om de inhoud van deze Website volledig, actueel en accuraat te houden en behoudt zich het recht voor om de informatie of gegevens op elk moment te wijzigen. Evenwel kan zij geen enkele waarborg geven aangaande de correctheid van de gepubliceerde gegevens en/of informatie, noch aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, van welke aard ook, die zou voortvloeien uit beslissingen die u zou nemen op basis daarvan of die anderszins zou voortvloeien uit het gebruik van de Website.Het versturen van gegevens gebeurt steeds op eigen risico. Chipmunk Media levert alle inspanningen die redelijkerwijs van haar kunnen verwacht worden  om ervoor te zorgen dat de overdracht van deze gegevens beveiligd is, doch kan geenszins aansprakelijk gesteld worden voor enige schade die zou voortvloeien uit het verlies van bepaalde gegevens en/of uit de interceptie van deze gegevens door een derde partij.

7 CONTACTNAME IVM PRIVACYBELEID

Hoe ons contacteren in verband met ons privacy beleid?

 • Wenst u te reageren op ons privacy beleid, dan kan u ons contacteren:- via e-mail: redactie@clint.beAls u ons uw postadres via het web meedeelt kan u periodieke mailings ontvangen van ons, met informatie over producten en diensten en opkomende evenementen. Als u dergelijke mailings niet (meer) wenst te ontvangen, gelieve ons te contacteren op het hierboven vermelde adres. Evenzo kan u mailings ontvangen van andere bedrijven/organisaties waarmee wij contractueel verbonden zijn. Deze bedrijven/organisaties kunnen deel uitmaken van de volgende sectoren:commerciële partnerspartners uit het verenigingsleven
 • Wenst u te reageren op ons privacy beleid, dan kan u ons contacteren:- via e-mail: redactie@clint.beAls u ons uw postadres via het web meedeelt kan u periodieke mailings ontvangen van ons, met informatie over producten en diensten en opkomende evenementen. Als u dergelijke mailings niet (meer) wenst te ontvangen, gelieve ons te contacteren op het hierboven vermelde adres. Evenzo kan u mailings ontvangen van andere bedrijven/organisaties waarmee wij contractueel verbonden zijn. Deze bedrijven/organisaties kunnen deel uitmaken van de volgende sectoren:commerciële partnerspartners uit het verenigingsleven
 • Wenst u te reageren op ons privacy beleid, dan kan u ons contacteren:- via e-mail: redactie@clint.be
 • Als u ons uw postadres via het web meedeelt kan u periodieke mailings ontvangen van ons, met informatie over producten en diensten en opkomende evenementen. Als u dergelijke mailings niet (meer) wenst te ontvangen, gelieve ons te contacteren op het hierboven vermelde adres. Evenzo kan u mailings ontvangen van andere bedrijven/organisaties waarmee wij contractueel verbonden zijn. Deze bedrijven/organisaties kunnen deel uitmaken van de volgende sectoren:commerciële partnerspartners uit het verenigingsleven
 • commerciële partners
 • partners uit het verenigingsleven

Als u geen mailings van deze bedrijven/organisaties (meer) wenst te ontvangen, gelieve ons te contacteren op het hierboven vermelde adres.NB: In dit laatste geval mag u niet vergeten ons uw exacte naam en uw adres (correct gespeld) mee te delen. Wij verbinden er ons toe uw gegevens te schrappen uit de lijst die wij gemeenschappelijk gebruiken met andere bedrijven/organisaties.

 • Als u ons uw telefoonnummer via het web meedeelt kan u telefonisch gecontacteerd worden door ons bedrijf met betrekking tot informatie over onze producten en onze diensten of over opkomende evenementen. Indien u dergelijke telefonische oproepen niet (meer) wenst te ontvangen, gelieve ons te contacteren op het hierboven vermelde adres. Evenzo kan u telefonisch gecontacteerd worden door andere bedrijven/organisaties waarmee wij contractueel verbonden zijn. Deze bedrijven/organisaties kunnen deel uitmaken van de volgende sectoren:commerciële partnerspartners uit het verenigingslevenIndien u dergelijke telefonische oproepen niet (meer) wenst te ontvangen, gelieve ons te contacteren op het hierboven vermelde adres.NB: In dit laatste geval mag u niet vergeten ons uw exacte naam en uw adres (correct gespeld) mee te delen. Wij verbinden er ons toe uw gegevens te schrappen uit de lijst die wij gemeenschappelijk gebruiken met andere bedrijven/organisaties.Als u ons uw GSM-nummer via het web meedeelt kan u via tekstberichten (SMS/MMS/ed) gecontacteerd worden door ons bedrijf met betrekking tot informatie over onze producten en onze diensten of over opkomende evenementen (voor direct marketing doeleinden) indien u hiervoor uw expliciete toestemming hebt gegeven of indien u al klant bij ons bent en u uw nummer meegedeeld heeft. Indien u dergelijke berichten niet meer wenst te ontvangen, gelieve ons dan te contacteren op het hierboven vermelde adres. Evenzo kan u tekstberichten (SMS/MMS/ed) voor direct marketing doeleinden ontvangen van andere bedrijven/organisaties waarmee wij contractueel verbonden zijn indien u hiervoor uw expliciete toestemming hebt gegeven. Deze bedrijven/organisaties kunnen deel uitmaken van de volgende sectoren:commerciële partnerspartners uit het verenigingslevenIndien u niet meer wenst dat uw GSM-nummer nog doorgegeven wordt aan andere bedrijven/organisaties voor het ontvangen van dergelijke tekstberichten, gelieve ons dan te contacteren op het hierboven vermelde adres.NB: In dit laatste geval mag u niet vergeten ons uw exacte naam en uw adres (correct gespeld) mee te delen. Wij verbinden er ons toe uw gegevens te schrappen uit de lijst die wij gemeenschappelijk gebruiken met andere bedrijven/organisaties.Als u ons uw e-mailadres via het web meedeelt kan u via e-mail gecontacteerd worden door ons bedrijf met betrekking tot informatie over onze producten en onze diensten of over opkomende evenementen (voor direct marketing doeleinden) indien u hiervoor uw expliciete toestemming hebt gegeven of indien u al klant bij ons bent en u uw e-mail adres meegedeeld heeft. Indien u dergelijke e-mails niet meer wenst te ontvangen, gelieve ons dan te contacteren op het hierboven vermelde adres. Evenzo kan u e-mails voor direct marketing doeleinden ontvangen van andere bedrijven/organisaties waarmee wij contractueel verbonden zijn indien u hiervoor uw expliciete toestemming hebt gegeven. Deze bedrijven/organisaties kunnen deel uitmaken van de volgende sectoren:commerciële partnerspartners uit het verenigingslevenIndien u niet meer wenst dat uw GSM-nummer nog doorgegeven wordt aan andere bedrijven/organisaties voor het ontvangen van dergelijke tekstberichten, gelieve ons dan te contacteren op het hierboven vermelde adresNB: In dit laatste geval mag u niet vergeten ons uw exacte naam en uw adres (correct gespeld) mee te delen. Wij verbinden er ons toe uw gegevens te schrappen uit de lijst die wij gemeenschappelijk gebruiken met andere bedrijven/organisaties.Als u van geen enkel bedrijf nog mailings of telefonische oproepen wenst te ontvangen, contacteer dan de Robinson-lijst van het Belgisch Direct Marketing Verbond (online:www.robinsonlist.be, gratis telefoonnummer: 0800-91 886 of per post: BDMV, Robinson list, Buro&Design Center, Heizel Esplanade B46, 1020 Brussel)Ons bedrijf kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons “privacy-beleid”. In dat geval, zullen wij u contacteren alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.Op aanvraag verlenen wij aan de bezoekers van onze site toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. Als u toegang wenst tot deze informatie, gelieve ons te contacteren op het hierboven vermelde adres.Op aanvraag bieden wij de bezoekers de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren. Als u uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, gelieve ons te contacteren op het hierboven vermelde adres.Als u vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacy-beleid, neem dan contact op metChipmunk Media, op het hierboven vermelde adresDe Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Hoogstraat 139 1000 Brussel)8. SLOTBEPALINGENDeze disclaimer is deelbaar. Derhalve tast de nietigverklaring van éénn of meerdere bepalingen hiervan de geldigheid der andere bepalingen niet aan. De nietige bepaling of bepalingen zal/zullen vervangen worden door een geldig beding dat dezelfde wil en dezelfde geest weergeeft.Ieder geschil, van welke aard ook, dat zou voortvloeien uit de raadpleging en/of het gebruik van huidige Website valt onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbank van Antwerpen.Enkel het Belgisch recht is van toepassing.
 • Als u ons uw telefoonnummer via het web meedeelt kan u telefonisch gecontacteerd worden door ons bedrijf met betrekking tot informatie over onze producten en onze diensten of over opkomende evenementen. Indien u dergelijke telefonische oproepen niet (meer) wenst te ontvangen, gelieve ons te contacteren op het hierboven vermelde adres. Evenzo kan u telefonisch gecontacteerd worden door andere bedrijven/organisaties waarmee wij contractueel verbonden zijn. Deze bedrijven/organisaties kunnen deel uitmaken van de volgende sectoren:commerciële partnerspartners uit het verenigingslevenIndien u dergelijke telefonische oproepen niet (meer) wenst te ontvangen, gelieve ons te contacteren op het hierboven vermelde adres.NB: In dit laatste geval mag u niet vergeten ons uw exacte naam en uw adres (correct gespeld) mee te delen. Wij verbinden er ons toe uw gegevens te schrappen uit de lijst die wij gemeenschappelijk gebruiken met andere bedrijven/organisaties.
 • commerciële partnerspartners uit het verenigingsleven
 • commerciële partners
 • partners uit het verenigingsleven
 • Als u ons uw GSM-nummer via het web meedeelt kan u via tekstberichten (SMS/MMS/ed) gecontacteerd worden door ons bedrijf met betrekking tot informatie over onze producten en onze diensten of over opkomende evenementen (voor direct marketing doeleinden) indien u hiervoor uw expliciete toestemming hebt gegeven of indien u al klant bij ons bent en u uw nummer meegedeeld heeft. Indien u dergelijke berichten niet meer wenst te ontvangen, gelieve ons dan te contacteren op het hierboven vermelde adres. Evenzo kan u tekstberichten (SMS/MMS/ed) voor direct marketing doeleinden ontvangen van andere bedrijven/organisaties waarmee wij contractueel verbonden zijn indien u hiervoor uw expliciete toestemming hebt gegeven. Deze bedrijven/organisaties kunnen deel uitmaken van de volgende sectoren:commerciële partnerspartners uit het verenigingslevenIndien u niet meer wenst dat uw GSM-nummer nog doorgegeven wordt aan andere bedrijven/organisaties voor het ontvangen van dergelijke tekstberichten, gelieve ons dan te contacteren op het hierboven vermelde adres.NB: In dit laatste geval mag u niet vergeten ons uw exacte naam en uw adres (correct gespeld) mee te delen. Wij verbinden er ons toe uw gegevens te schrappen uit de lijst die wij gemeenschappelijk gebruiken met andere bedrijven/organisaties.Als u ons uw e-mailadres via het web meedeelt kan u via e-mail gecontacteerd worden door ons bedrijf met betrekking tot informatie over onze producten en onze diensten of over opkomende evenementen (voor direct marketing doeleinden) indien u hiervoor uw expliciete toestemming hebt gegeven of indien u al klant bij ons bent en u uw e-mail adres meegedeeld heeft. Indien u dergelijke e-mails niet meer wenst te ontvangen, gelieve ons dan te contacteren op het hierboven vermelde adres. Evenzo kan u e-mails voor direct marketing doeleinden ontvangen van andere bedrijven/organisaties waarmee wij contractueel verbonden zijn indien u hiervoor uw expliciete toestemming hebt gegeven. Deze bedrijven/organisaties kunnen deel uitmaken van de volgende sectoren:commerciële partnerspartners uit het verenigingslevenIndien u niet meer wenst dat uw GSM-nummer nog doorgegeven wordt aan andere bedrijven/organisaties voor het ontvangen van dergelijke tekstberichten, gelieve ons dan te contacteren op het hierboven vermelde adresNB: In dit laatste geval mag u niet vergeten ons uw exacte naam en uw adres (correct gespeld) mee te delen. Wij verbinden er ons toe uw gegevens te schrappen uit de lijst die wij gemeenschappelijk gebruiken met andere bedrijven/organisaties.Als u van geen enkel bedrijf nog mailings of telefonische oproepen wenst te ontvangen, contacteer dan de Robinson-lijst van het Belgisch Direct Marketing Verbond (online:www.robinsonlist.be, gratis telefoonnummer: 0800-91 886 of per post: BDMV, Robinson list, Buro&Design Center, Heizel Esplanade B46, 1020 Brussel)Ons bedrijf kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons “privacy-beleid”. In dat geval, zullen wij u contacteren alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.Op aanvraag verlenen wij aan de bezoekers van onze site toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. Als u toegang wenst tot deze informatie, gelieve ons te contacteren op het hierboven vermelde adres.Op aanvraag bieden wij de bezoekers de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren. Als u uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, gelieve ons te contacteren op het hierboven vermelde adres.Als u vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacy-beleid, neem dan contact op metChipmunk Media, op het hierboven vermelde adresDe Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Hoogstraat 139 1000 Brussel)8. SLOTBEPALINGENDeze disclaimer is deelbaar. Derhalve tast de nietigverklaring van éénn of meerdere bepalingen hiervan de geldigheid der andere bepalingen niet aan. De nietige bepaling of bepalingen zal/zullen vervangen worden door een geldig beding dat dezelfde wil en dezelfde geest weergeeft.Ieder geschil, van welke aard ook, dat zou voortvloeien uit de raadpleging en/of het gebruik van huidige Website valt onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbank van Antwerpen.Enkel het Belgisch recht is van toepassing.
 • commerciële partnerspartners uit het verenigingsleven
 • commerciële partners
 • partners uit het verenigingsleven
 • Als u ons uw e-mailadres via het web meedeelt kan u via e-mail gecontacteerd worden door ons bedrijf met betrekking tot informatie over onze producten en onze diensten of over opkomende evenementen (voor direct marketing doeleinden) indien u hiervoor uw expliciete toestemming hebt gegeven of indien u al klant bij ons bent en u uw e-mail adres meegedeeld heeft. Indien u dergelijke e-mails niet meer wenst te ontvangen, gelieve ons dan te contacteren op het hierboven vermelde adres. Evenzo kan u e-mails voor direct marketing doeleinden ontvangen van andere bedrijven/organisaties waarmee wij contractueel verbonden zijn indien u hiervoor uw expliciete toestemming hebt gegeven. Deze bedrijven/organisaties kunnen deel uitmaken van de volgende sectoren:commerciële partnerspartners uit het verenigingslevenIndien u niet meer wenst dat uw GSM-nummer nog doorgegeven wordt aan andere bedrijven/organisaties voor het ontvangen van dergelijke tekstberichten, gelieve ons dan te contacteren op het hierboven vermelde adresNB: In dit laatste geval mag u niet vergeten ons uw exacte naam en uw adres (correct gespeld) mee te delen. Wij verbinden er ons toe uw gegevens te schrappen uit de lijst die wij gemeenschappelijk gebruiken met andere bedrijven/organisaties.
 • commerciële partnerspartners uit het verenigingsleven
 • commerciële partners
 • partners uit het verenigingsleven
 • Als u van geen enkel bedrijf nog mailings of telefonische oproepen wenst te ontvangen, contacteer dan de Robinson-lijst van het Belgisch Direct Marketing Verbond (online:www.robinsonlist.be, gratis telefoonnummer: 0800-91 886 of per post: BDMV, Robinson list, Buro&Design Center, Heizel Esplanade B46, 1020 Brussel)
 • Ons bedrijf kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons “privacy-beleid”. In dat geval, zullen wij u contacteren alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.
 • Op aanvraag verlenen wij aan de bezoekers van onze site toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. Als u toegang wenst tot deze informatie, gelieve ons te contacteren op het hierboven vermelde adres.
 • Op aanvraag bieden wij de bezoekers de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren. Als u uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, gelieve ons te contacteren op het hierboven vermelde adres.
 • Als u vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacy-beleid, neem dan contact op metChipmunk Media, op het hierboven vermelde adresDe Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Hoogstraat 139 1000 Brussel)
 • Chipmunk Media, op het hierboven vermelde adres
 • De Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Hoogstraat 139 1000 Brussel)